TAKEMURA KENTO

入社8年目

新潟燕工場 工場長

SAITOU DAI

入社5年目

新潟燕工場 NC旋盤オペレーター

TAKAHASHI TAKUYA

入社3年目

新潟燕工場 マシニングセンタオペレーター

USHIDA WATARU

入社2年目

横浜本社 営業